Stowarzyszenie "Motyw"

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Motyw” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach ( DZ. U. z 2001 Nr 79 poz. 855 z póź. zm. ) i posiada osobowość prawną. Terenem działania Stowarzyszenie jest Gmina Bałtów.

Cele Stowarzyszenia:

1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
2. Budowanie świadomości obywatelskiej.
3. Promowanie Gminy Bałtów i jej mieszkańców, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji.
4. Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego.
5. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
6. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz krajobrazu.
7. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.
8. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości.
9. Podejmowanie działań służących rozwojowi Gminy Bałtów.
10. Prowadzenie działalności charytatywnej.
11. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.
12. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.
13. Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.
14. Inicjowanie i popieranie wszelkich kreatywnych działań w sferze oświaty, sportu i kultury.
15. Umożliwienie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci na terenie działania Stowarzyszenia.
16. Powoływanie i prowadzenie szkół i placówek oświatowych.

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

1. Kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego.
2. Organizację imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych.
3. Prowadzenie kursów edukacyjnych, szkoleń, imprez dla dzieci i młodzieży.
4. Doradztwo prawne i zawodowe.
5. Organizację zbiórek żywności i przekazywanie jej potrzebującym.
6. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.
7. Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich.
8. Inspirowanie i wspomaganie działań oświatowych na rzecz środowiska lokalnego.

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia
Komisja Rewizyjna

Siedziba Stowarzyszenia:

Bałtów 32/2A